Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: melekush2 
MELEKUSH buck. M, AKHAL TEKES, 1963
MELEKUSH
buck 1963
AKHAL TEKES
1609 SOV
SUKHUM
buck 1946
AKHAL TEKES
810 SOV
SUKHT
1948
AKHAL TEKES
578 SOV
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213 Sapar-Han
CHUMUCH
buck 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
MARI
gr 1931
AKHAL TEKES
064
LEMMEL
346 Lemmelya 1920
Edit
Edit
MURAD
1926
EVERDY-TELEKE  
TAT-BERDI-MURADb  
SHA-GELDY
ch 1932
AKHAL TEKES
1057
BEK-NAZAR-DOR*
b 1913
AKHAL TEKES
#44
 BEK-NAZAR-AL
b 1910
AK-YAL-MELE 1900
   
ILYAS KARA
 
   
   
KARA-KUVET
~1922
Edit
Edit
POBEDA
b 1953
AKHAL TEKES
#: 1648
DJAHIL
gr 1947
AKHAL TEKES
702
KIZYL
gr 1930
AKHAL TEKES
#142
EVERDI-TELEKE*
ch 1914
DOVLET-ISHANgr 1903
EVERDITELEKEMARE  
BEIFID
gr 1925
KARA-KUNONch 1917
ISCHAN KULIgr  
DJANUM
b 1930
AKHAL TEKES
142
SHIHLI-KAZI
 
MELE-CHEPbuck 1910
Edit
JAMA-NIYAZ
b 1927
BOINOU*buck 1885
AKKUb 1921
DOR-DEPEL
1942
AKHAL TEKES
627
AK SAKAL
gr 1930
AKHAL TEKES
#13
AK SAKAL
 
KURT BAIgr 1910
Edit
ILYAS
1925
Edit
Edit
DJEREN
1934
AKHAL TEKES
605
BEK-NAZAR-DOR*
b 1913
 BEK-NAZAR-ALb 1910
ILYAS KARA  
ATABAI
b 1920
EVERDI TELEKEbuck 15.1 1914
ATABAI KHAN  
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT