Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: murgab4 
MURGAB pal. C, AKHAL TEKES, 1951
MURGAB
pal 1951
AKHAL TEKES
778
KARA-MASHAL*
buck 1.58M 1944
AKHAL TEKES
#435 Kara-Mashal
TEZIR
buck 1937
AKHAL TEKES
596
TILLYAKUSH*
buck 1926
AKHAL TEKES
044
TOPORBAI
buck 1918
MELE-HADJI-NUR   
HODJA-BAL Khodja Bal  
MOWLJAN BERDY
 
BURLAK 1899
SCHICHLI KASI  
AI
buck 1929
AKHAL TEKES
02
MELE-KUSH*
buck 1909
BOINOU* buck 1885
ORAZ-NIYAZ-KARA-DASHLI   
AKKU
b 1910
JUNAK  
PANIb 1909
KARA DEPEL
b 1933
AKHAL TEKES
705
TUGURBAI
ch 1920
AKHAL TEKES
247
MELE-HADJI-NUR
 
 BABA-AHUNgr (Turkmen) 1909
Edit
SHIHLI-NUR-KAZI
1910
Edit
Edit
KARLAVATSCH
b 1920
AKHAL TEKES
99853
KHODSHI KARAD
1910
Edit
Edit
ATA KHAN
1910
Edit
Edit
MOSKVA
gr 1938
AKHAL TEKES
1307
MELE*
buck 1928
AKHAL TEKES
028
EVERDI-TELEKE*
br 1914
AKHAL TEKES
269
DOVLET-ISHAN
gr 1903
NAZAR-BELEK-DORbuck 1890
   
EVERDITELEKEMARE
 
BOINOU* buck 1885
Edit
OVEZ-MUKHAMED-KHAN
~1918
Edit
Edit
PUDOK-KHAN
gr 1925
AKHAL TEKES
353
DELI-AT
~1915
Edit
Edit
ORAZ-NIYAZ-KARA-DASHLI
 
AKHAL TEKES
  
 
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT