Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: pudokkhan 
PUDOKKHAN . M, AKHAL TEKES,
PUDOKKHAN
 
AKHAL TEKES
ARSLAN*
b 1969
AKHAL TEKES
943
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
 SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-ALb 1910
   
GEZEL
1936
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
1923
BEK-NAZAR-DOR*b 1913
SCHICHLI KULI KURDOV 1912
GUL-DJAKHAN
1919
DJAJI BAI 1906
AI-DJAMAL 1910
ALSONA
ch 1955
AKHAL TEKES
#1112 Alsona
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213
CHUMUCH
dkb/br 1929
 SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
TYRSA
dkb/br 1951
AKHAL TEKES
953-51
SAFIAN
1944
FAKIR-SULU* b 1.57M 1935
SIMBILIKb 1935
TAMSHA
buck 1939
MELE-KIRGIblk 1928
TEMMI 398buck 1930
PARIZA
 
AKHAL TEKES
SERE*
buck 1965
AKHAL TEKES
919
SINOK*
b 1943
AKHAL TEKES
579
SAPAR KHAN*
buck 1932
CHUMUCH dkb/br 1929
MELE-ZORblk 1928
PEL
ch 1932
KHADJI BAI 1925
BAMIch 1920
ENYSH*
buck 1960
AKHAL TEKES
1195
KARAMASHAL
buck 1944
TEZIRbuck 1937
KARA DEPELb 1933
KHASMA
b 1950
SKAK*ch 1940
KHALDAMDIb 1939
PAZILLA
1968
AKHAL TEKES
#: 1634 Pazilla
FINISH*
buck 1960
AKHAL TEKES
FARFOR*
1954
FEDb 1948
TAJAR 1946
KASHAN
buck 1952
KIR SAKAR*gr 1936
KARTINA 1946
PALMA
1960
AKHAL TEKES
1636
FAKIR PELVAN*
ch 1951
FAKIR-SULU* b 1.57M 1935
EGOZAblk 1940
PASKA
gr 1951
KARA-MASHAL*buck 1.58M 1944
POBEDAgr 1947
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT