Horse Pedigree Database


 
Reports Maintenance Subscriptions Help Horse: vatanchi 
VATANCHI buck. H, AKHAL TEKES, 1970
VATANCHI*
buck 1970
AKHAL TEKES
#866 Vatanchi
KARAKIR
gr 1949
AKHAL TEKES
MOSKVA
gr 1936
AKHAL TEKES
#518
AK SAKAL
 
AKHAL TEKES
 KURT BAI
gr 1910
CHOPAR KEL  
Edit
Edit
KIR BAITAL
 
AKHAL TEKES
#279
AG ISCHAN
buck 1919
MELE CHEPbuck 1910
SCHA DURDIb 1915
Edit
DOR-DEPEL
1942
AKHAL TEKES
627
AK SAKAL
gr 1930
AKHAL TEKES
#13
AK SAKAL
 
 KURT BAIgr 1910
Edit
ILYAS
1925
Edit
Edit
DJEREN
1934
AKHAL TEKES
605
BEK-NAZAR-DOR*
b 1913
 BEK-NAZAR-AL b 1910
ILYAS KARA  
ATABAI
b 1920
EVERDI TELEKEbuck 15.1 1914
ATABAI KHAN  
GULDJAKHAN
1964
AKHAL TEKES
GELISHIKLI*
buck 1949
AKHAL TEKES
697
FAKIR-SULU*
b 1.57M 1935
AKHAL TEKES
#629 Fakir-Sulu
SLUCHAI*
b 1.57M 1923
KOMEK-CHERKEZ-LI  
AVA-KULI  
FIRYUZA
b 1925
BEK-NAZAR-AL b 1910
   
GEZEL
1936
AKHAL TEKES
#104
KARA-ENNIM
1923
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
SCHICHLI KULI KURDOV 1912
GUL-DJAKHAN
1919
DJAJI BAI 1906
AI-DJAMAL 1910
GUL*
buck 1951
AKHAL TEKES
#1158
SAPAR-KHAN*
buck 1932
AKHAL TEKES
#213
CHUMUCH
dkb/br 1929
SUNCHELI 1925
KEL  
MELE-ZOR
1916
MELE-KUSH*buck 1909
ATA-KAZAK  
DZHEREN
1939
AKHAL TEKES
604
BAIRAK
1922
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
   
AL
1925
BEK-NAZAR-DOR* b 1913
ANNA-DURDI 1917
 * - Photo Available

PRIVACY POLICY | CANCELLATION POLICY | TERMS OF USE | SITEMAP | CONTACT